تعریف پادمان هسته ای (Nuclear Safeguards):

تعریف : مجموعه سیاست ها، تمهیدات و اقدامات برای جلوگیری از انحراف مقادیر عمده ماده هسته ای موجود در فعالیت های هسته ای صلح جویانه به سمت ساخت سلاح هسته ای یا دیگر دستگاه های انفجاری هسته ای یا برای اهداف ناشناخته است.

 

معادل های فارسی اصطلاحات مورد استفاده در

مدرک مدل موافقتنامه پادمان جامع (INFCIRC 153) و مدرک واژه نامه پادمان آژانس (IAEA Safeguards Glossary)

توضیح: معادل های فارسی این اصطلاحات بر اساس معنای واژه در متن انگلیسی و با توجه به معادل های فرانسه، روسی و عربی تعیین شده برای آن کلمه در ترجمه های رسمی منتشر شده از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط گروه کاری پادمان هسته ای انجمن حقوق هسته ای ایران انتخاب و تدوین شده و به تصویب انجمن رسیده است.

 

فارسی

انگلیسی

فرانسه

روسی

عربی

اورانیوم

Uranium

Uranium

Уран

یورانیوم

اورانیوم فقیر شده / 

اورانیوم تهی شده

Depleted uranium

Uranium appauvri

Обедненный уран

یورانیوم مستنفد

اورانیوم طبیعی

Natural uranium

Uranium naturel

Природный уран

یورانیوم طبیعی

اورانیوم غنی شده

Enriched uranium

Uranium enrichi

Обогащенный уран

یورانیوم مثری

اورانیوم با غنای بالا

High enriched uranium (HEU)

Uranium hautement enrichi (UHE)

Высокообогащенный уран (ВОУ)

یورانیوم شدید الاثراء

اورانیوم با غنای پایین

Low enriched uranium (LEU)

Uranium faiblement enrichi (UFE)

Низкообогащенный уран (НОУ)

یورانیوم ضعیف الاثراء

پروتکل الحاقی

Additional protocol

Protocole additionnel

Дополнительный протокол

بروتوکول اضافی

پروتکل مقادیر کم

Small quantities protocol (SQP)

Protocole relatif aux petites quantités de matières (PPQM)

Протокол о малых количествах (SQP)

بروتوکول کمیات صغیرة

تاسیسات

installations

établissements

 

 

ترتیبات فرعی

Subsidiary Arrangements

Arrangements subsidiaires

Дополнительные положения

اتفاقات فرعیة

خاتمه {پادمان آژانس}

Termination   [of IAEA safeguards]

Levée  [des garanties de l’AIEA]

Прекращение  [гарантий МАГАТЭ]

رفع {ضمانات الوکالةالدولیة للطاقة الذریة}

راستی آزمایی

Verification

Vérification

 

تحقق

راستی آزمایی اطلاعات طراحی

Design information verification (DIV)

Vérification des renseignements descriptifs

Проверка информации о конструкции (DIV)

التحقق من المعلومات التصمیمیة (DIV)

زمان کشف

Detection time

Délai de détection

Время обнаружения

زمن الکشف

سامانه اندازه گیری

Measurement system

Système de mesure

Система измерений

نظام قیاس

غنی سازی

Enrichment

Enrichissement

Обогащение

اثراء

کارخانه بازفرآوری

Reprocessing plant

Usine de retraitement

Перерабатывающий завод

مصنع إعادة معالجة

کارخانه تبدیل

Conversion plant

Usine de conversion

Завод по конверсии

مصنع تحویل

کارخانه تولید آب سنگین

Heavy water production plant

Usine de production d’eau lourde

Завод по производству тяжелой воды

مصنع لإنتاج الماء الثقیل

کارخانه غنی سازی (کارخانه جداسازی ایزوتوپی)

Enrichment plant (isotope separation plant)

Usine d’enrichissement (usine de séparation isotopique)

Установка по обогащению (установка по разделению изотопов)

مصنع اثراء (مصنع لفصل النظائر)

کیلوگرم موثر

Effective kilogram

kilogramme effectif

Эффективный килограмм  (эф. кг)

کیلوغرام فعال

موافقتنامه پادمان

Safeguards agreement

Accord de garanties

Соглашение о гарантиях

اتفاق ضمانات

موافقتنامه پادمان جامع Comprehensive Safeguards Agreement (CSA) Accord de garanties généralisées (AGG) Соглашение о всеобъемлющих гарантиях (СВГ) اتفاقیة ضمانات شاملة (CSA)

ماده بارور

Fertile material

Matière fertile

Материал для воспроизводства

مادة خصبة

ماده چشمه

Source material

Matière brute

Исходный материал

مادة مصدریة

ماده شکافا

Fissile material

Matériau fissile

делящимися материал

 

ماده شکافت پذیر

Fissionable material

Matière fissile

 Matière fissible

Расщепляющийся материал

مادة انشطاریة

ماده شکافت پذیر ویژه

Special fissionable material

Produit fissile spécial

Специальный расщепляющийся материал

مادة انشطاریة خاصة

ماده هسته ای

Nuclear material

Matière nucléaire

Ядерный материал

مادة نوویة

مقدار عمده/مقدار قابل توجه Significant Quantity (SQ) Quantité significative (QS) Значимое количество (ЗК) کمیة معنویة

معافیت {ماده هسته ای}

Exemption [of nuclear material]

Exemption [de matières nucléaires]

Освобождение от гарантий (ядерного материала)

إعفاء (مواد نوویة)

منطقه موازنه مواد

Material Balance Area (MBA)

zone de bilan matière (ZBM)

Зона баланса материала (ЗБМ)

منطقة لقیاس المواد النوویة(MBA)

موسسه

facility

installation

Установка

 

موسسه هسته ای

Nuclear facility

installation nucléaire

Ядерная установка

مرفق نووی

نقطه اندازه گیری کلیدی

Key measurement point

point de mesure principal

Ключевая точка измерения

نقطة قیاس اساسیة

نفر-سالِ بازرسی

Man-year of inspection

année d’inspecteur

Человеко- год инспекции

شخص-سنة (رجل-سنة) للتفتیش

 

 

تعاریف برخی اصطلاحات مورد استفاده در مدرک واژه نامه پادمان آژانس (IAEA Safeguards Glossary)