اعضای هیات مدیره انجمن حقوق هسته ای ایران:

 

آقای  جعفر مقدم رئیس هیات مدیره

آقای مازیار عبداللهی پور نایب رئیس هیات مدیره

آقای بهمن فلاحت راد خزانه­ دار و عضو هیات مدیره

آقای محسن نجفی عضو اصلی هیات مدیره

آقای محمدعلی فیروز زارع عضو اصلی هیات مدیره

 

آقای حسن برجعلی زاده مرداب سری عضو علی البدل هیات مدیره

آقای هادی نجفی جزه عضو علی البدل هیات مدیره