مدیرعامل انجمن حقوق هسته ای ایران: مازیار عبداللهی پور