آدرس پستی: تهران، صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۷۹۹۷ ، انجمن حقوق هسته ای ایران

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۳۸۷۴۲

پست الکترونیک(ایمیل) :     info@nlair.ir  و  info@nlair.org

 

همچنین برای ارسال پیام به انجمن می توانید با قرار دادن نام ونام خانوادگی و شماره تماس خود از طریق زیر اقدام فرمایید.

verification