با توجه به تعابیر و تعاریف مختلف و متعددی که از حقوق هسته ای می شود در اینجا به تعریف مورد توافق انجمن اشاره می شود.
«مجموعه ای از هنجارهای حقوقی ویژه که برای  تنظیم و قاعده مندی رفتار و عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی درگیر در فعالیت های مرتبط با مواد شکافت پذیر، پرتوهای یونساز و  پرتوگیری ناشی از منابع طبیعی پرتوزا ایجاد شده است