در اواخر سال ۱۳۹۴ شمسی با توجه به پیشرفت ها در حوزه  فناوری های هسته ای و گسترش استفاده از انرژی هسته ای و منابع پرتوی در کشور و نیاز به ایجاد زیر ساخت ها و چارچوب های حقوقی و قانونی در سطح ملی و بین المللی در این زمینه و فقدان نهادی برای فعالیت تخصصی در حوزه حقوق هسته ای در کشور، ایده تشکیل مرکزی برای ارتقا حقوق هسته ای در بین جمعی از کارشناسان و متخصصان و افرادی که در سالهای گذشته دراین موضوع در کشور فعالیت نموده بودند، شکل گرفت. متعاقب این موضوع این افراد در ابتدای سال ۱۳۹۵ به عنوان اعضای موسس به تدوین اهداف و اصول اولیه سازمانی مردم نهاد، تحت عنوان انجمن حقوق هسته ای ایران پرداختند و این اهداف و اصول طی درخواستی رسمی برای صدور پروانه به اطلاع مراجع ذیصلاح رسانده شد. پس از طی مراحل قانونی نهایتا در «مجمع عمومی موسس» به تاریخ   ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ اساسنامه انجمن به تصویب کلیه اعضای هیات موسس رسید و در این جلسه اعضای هیات مدیره، بازرسان و مدیرعامل تعیین شدند. اساسنامه مصوب و صورتجلسه  امضا شده مجمع عمومی موسس برای مرجع صدور پروانه ارسال گردید. متعاقب آن هیات نظارت برتاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد در جلسه ۲۷۲ با صدور پروانه فعالیت برای «انجمن حقوق هسته ای ایران» موافقت نموده و طی نامه ۸۶۳۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷  به اداره ثبت موسسات غیر تجاری قوه قضائیه، مجوز انجام تشریفات قانونی ثبت شخصیت حقوقی انجمن را صادر نمود. انجمن در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵  به شماره ثبت ۴۰۰۱۲ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۷۵۹۱۵ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. آگهی تاسیس انجمن حقوق هسته ای ایران در تاریخ  ۱۳۹۵/۰۸/۱۲   در شماره ۲۰۸۷۲ روزنامه رسمی کشور به  چاپ رسید و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ پروانه فعالیت به شماره ۱۱۲۷۶۰ توسط وزارت کشور به عنوان مرجع صدورپروانه صادر گردید و آگهی تاسیس ارسالی به روزنامه کثیرالانتشار نیز در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ به چاپ رسید.