تعریف ایمنی هسته ای: دستیابی به شرایط عملیاتی مناسب، پیشگیری از حوادث یا کاهش عواقب حادثه به منظور حفاظت از کارکنان، مردم و محیط زیست در برابر خطرات ناروای ناشی از پرتوها است.