اهداف انجمن حقوق هسته ای ایران عبارتند از :

الف : کلیات


۱-    ارتقا فرهنگ و آگاهی های عمومی در حوزه حقوق هسته ای و از این طریق افزایش پذیرش عمومی جامعه نسبت به انرژی هسته ای به عنوان یک ضرورت؛
۲-    ارتقا سطح آگاهی عمومی در خصوص اصول پذیرفته شده بین المللی حقوق هسته ای و ارتباط این اصول با حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق اداری، حقوق محیط زیست، حقوق کیفری، حقوق بشر، حقوق مدنی، حقوق اجتماعی-اقتصادی و حقوق شهروندی؛
۳-    بررسی، ارزیابی، تحلیل و پیگیری مسائل و موضوعات حقوقی در خصوص استفاده امن، ایمن و صلح جویانه از انرژی هسته ای و منابع پرتو از طریق تبادل تجارب، اطلاعات و آگاهی ها بین اعضای انجمن و همکاری با سایر نهادها و سازمان هایی که چنین اهدافی دارند؛
۴-    ارتقا سطح دانش تخصصی و حرفه ای و افزایش اطلاعات و تجارب در زمینه حقوق هسته ای در کشور؛  
۵-    ارائه پیشنهاد و  خدمات مشورتی به نهاد های قانونگذار، سیاستگذار و تصمیم ساز کشور در حوزه های مربوط به انرژی هسته ای و حقوق هسته ای؛
۶-    همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه های مختلف انرژی هسته ای و حقوق هسته ای؛  
۷-    شناسایی مشکلات موجود در حوزه حقوق هسته ای وکمک به سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی، اشخاص حقیقی و حقوقی و عموم مردم در جهت حل آنها؛
۸-    آموزش، اطلاع رسانی، توضیح و تبیین قوانین و مقررات، ضوابط و استانداردهای تدوین شده از طرف مراجع ذیصلاح برای عموم مردم و دست اندرکاران حوزه هسته ای؛
۹-    انجام بررسی ، ارزیابی   و تحلیل های حرفه ای و تخصصی در حوزه های حقوقی و فنی مرتبط با ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای، پادمان هسته ای ، مسئولیت مدنی هسته ای، مدیریت وضعیت اضطراری هسته ای، ایمنی پرتوی، حمل و نقل مواد هسته ای و پرتوزا،  همکاریهای بین المللی هسته ای، واردات و صادرات مواد هسته ای و پرتوزا و تجهیزات مربوطه، فعالیت های معدن کاری و کانه آرایی، انتقال فناوری هسته ای و مالکیت معنوی،  مدیریت پسمان های هسته ای و پرتوزا خصوصاً در سطح بین المللی و رویه ها و تجارب دیگر کشورها و انتشار نتایج آنها در سطح کشور در جهت ارتقا آگاهی های عمومی و نیز استفاده از این اطلاعات در جهت بهبود و ارتقا تصمیمات اتخاذ شده در سطح نهادهای تصمیم ساز کشور؛
۱۰-    حمایت، تشویق و تجلیل از دست اندرکاران، پژوهشگران و استادان ممتاز حوزه حقوق هسته ای.


ب : روش اجرای هدف


۱-    تشکیل نشست ها، همایش ها و جلسات تخصصی،گردهمایی عمومی، کنگره، سخنرانی، کنفرانس و برگزاری کارگاه های تخصصی و جلسات هم اندیشی؛
۲-    تولید و انتشار کتاب، نشریه، مجله و محتوای اینترنتی در راستای موضوع فعالیت انجمن بصورت مستقل یا با مشارکت دیگر سازمان ها و نهادها یا موسسات عمومی دولتی یا غیر دولتی؛
۳-    ارائه خدمات مشورتی به نهاد های قانونگذار، سیاستگذار و تصمیم ساز کشور در حوزه های مربوط به انرژی هسته ای و حقوق هسته ای؛
۴-    تشویق، ترغیب، پیگیری، همکاری وارائه کمک فنی و حقوقی به سازمان ها، نهادها و مراجع قانونی در زمینه تدوین، توسعه، تقویت و هماهنگ سازی قوانین، مقررات،  ضوابط و استانداردهای هسته ای بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی حقوق هسته-ای و متناسب با ویژگی ها و مشخصه های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی کشور، به منظور ایجاد چارچوب قانونی و حقوقی جامع،لازم، ضروری و مورد نیاز برای استفاده امن، ایمن و صلح جویانه از انرژی هسته ای و منابع پرتوی؛
۵-    تشویق، ترغیب، پیگیری و همکاری در قالب اقدامات اجرایی و ارائه مشاوره به سازمان ها و نهادها و مراجع قانونی برای ایجاد سازوکار اداری، فنی و اجرایی ضروری و مورد نیاز برای اطمینان از استفاده امن، ایمن و صلح جویانه انرژی هسته ای از طریق پیشنهاد تشکیلات و سازوکارهای اداری، فنی و اجرایی متناسب با ساختار حقوقی و اداری کشور بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی در این زمینه؛
۶-    همکاری با سازمان ها، وزارتخانه و نهادهای دولتی و غیر دولتی عمومی مرتبط با حوزه های مختلف انرژی هسته ای و حقوق هسته ای از طریق مشارکت و ارائه پیشنهاد برای رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر انجام وظایف آنها و اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی؛
۷-    ارائه مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی دست اندرکار یا  مرتبط با انرژی هسته ای و منابع پرتوی در حوزه های حقوق هسته ای؛
۸-    سایر فعالیت های مرتبط با اهداف انجمن.