پیشنهاد عضویت شخصیت های که دارای مقام علمی و تخصصی ویژه ای در زمینه های مورد فعالیت انجمن باشند و یا به پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند ابتدائاً از طرف هیات مدیره در مجمع عمومی مطرح می گردد و در صورت تصویب مجمع عمومی، عنوان عضویت افتخاری انجمن به اطلاع آن ها رسانده می شود. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.