اعضای هیات مدیره انجمن حقوق هسته ای ایران:

آقای مازیار عبداللهی پور رئیس هیات مدیره

آقای جعفر مقدم نایب رئیس هیات مدیره

آقای بهمن فلاحت راد خزانه­ دار و عضو هیات مدیره

آقای علی گرشاسبی عضو اصلی هیات مدیره

آقای محسن نجفی عضو اصلی هیات مدیره