اعضای هیات مدیره انجمن حقوق هسته ای ایران:

آقای مازیار عبداللهی پور رئیس هیات مدیره

آقای جعفر مقدم نایب رئیس هیات مدیره

آقای بهمن فلاحت راد خزانه­ دار و عضو هیات مدیره

آقای علی گرشاسبی عضو اصلی هیات مدیره

آقای محسن نجفی عضو اصلی هیات مدیره

خانم فاطمه سادات موسوی ویائه عضو علی البدل هیات مدیره

آقای محمد علی فیروز زارع عضو علی البدل هیات مدیره