تعریف امنیت هسته ای:

تعریف اول:

پیشگیری، شناسایی و واکنش به اقدامات جنایی یا غیرمجازعمدی که مواد هسته­ ای، دیگر مواد پرتوزا، موسسات مرتبط با آنها یا فعالیت های مرتبط با آنها در آن دخیل باشند یا بر علیه آنها جهت­ گیری شده باشد.

 

تعریف دوم:

پیشگیری، شناسایی و واکنش به سرقت، خرابکاری، دسترسی غیرمجاز، انتقال غیرقانونی یا دیگر اقدامات خصمانه که مواد هسته­ ای، دیگر مواد پرتوزا یا موسسات مرتبط با آنها در آن دخیل باشند.