تعریف امنیت هسته ای (Nuclear Security):

تعریف اول:

پیشگیری، شناسایی و واکنش به اقدامات جنایی یا غیرمجازعمدی که مواد هسته­ ای، دیگر مواد پرتوزا، موسسات مرتبط با آنها یا فعالیت های مرتبط با آنها در آن دخیل باشند یا بر علیه آنها جهت­ گیری شده باشد.

 

تعریف دوم:

پیشگیری، شناسایی و واکنش به سرقت، خرابکاری، دسترسی غیرمجاز، انتقال غیرقانونی یا دیگر اقدامات خصمانه که مواد هسته­ ای، دیگر مواد پرتوزا یا موسسات مرتبط با آنها در آن دخیل باشند.

 

 

آزمایش عملکرد (performance testing)  (test de performance):

 

آشکارسازی (Detection)  (détection):

 

 اقدامات حفاظت فیزیکی (Physical Protection Measures)  (mesures de protection physique):

 

ارزیابی تهدید (Threat Assessment)  (évaluation de la menace):

 

ایستگاه هشدار مرکزی (central alarm station)  (poste central de sécurité):

 

برداشت غیرمجاز  (Unauthorized Removal) (enlèvement non autorisé):

 

بهره بردار (Operator)  (exploitant):

 

تهدید (Threat) (menace):

 

تهدید مبنای طراحی (Design Basis Threat (DBT))  (menace de référence):

 

تاخیر دسترسی (access delay):

 

حمله از دور/ حمله از راه دور (stand-off attack)  (attaque à distance):

 

خرابکاری (Sabotage)  (sabotage):

 

دفاع در عمق (Defence in depth)  (défense en profondeur):

 

رخداد/واقعه امنیت هسته ای (Nuclear security event) (événement de sécurité nucléaire):

 

اقدام/فعل/عمل خصمانه (malicious act)  (acte malveillant):

 

رژیم امنیت هسته ای (Nuclear Security Regime):

 

رژیم حفاظت فیزیکی (Physical Protection Regime)  (régime de protection physique):

 

سامانه حفاظت فیزیکی (physical protection system)  (système de protection physique):

 

سامانه حسابرسی و کنترل مواد هسته ای (system for nuclear material accountancy and control)  (système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires):

 

فرهنگ امنیت هسته ای (Nuclear Security Culture)  (culture de sécurité nucléaire):

 

فارسی

انگلیسی

فرانسه

روسی

عربی

آزمایش عملکرد

performance testing

test de performance

 

 

آشکارسازی

Detection

détection

 

 

اقدامات حفاظت فیزیکی

Physical Protection Measures

mesures de protection physique

 

 

ارزیابی تهدید

Threat Assessment

évaluation de la menace

 

 

اقدام/فعل/عمل خصمانه

malicious act

acte malveillant

 

 

ایستگاه هشدار مرکزی

central alarm station

poste central de sécurité

 

 

برداشت غیر مجاز

Unauthorized Removal

enlèvement non autorisé

 

 

بهره بردار

Operator

exploitant

 

 

ترابری

 

 

 

 

تمرین رو در رو

 

 

 

 

تاخیر دسترسی

access delay

 

 

 

تهدید

Threat

menace

 

 

تهدید مبنای طراحی

Design Basis Threat (DBT)

menace de référence

 

 

حمله از دور/ حمله از راه دور

stand-off attack

attaque à distance

 

 

خرابکاری

Sabotage

sabotage

 

 

خودی

 

 

 

 

دفاع در عمق

Defence in depth

défense en profondeur

 

 

رخداد/واقعه امنیت هسته ای

Nuclear security event

événement de sécurité nucléaire

 

 

رژیم امنیت هسته ای

Nuclear Security Regime

 

 

 

رژیم حفاظت فیزیکی

Physical Protection Regime

régime de protection physique

 

 

رویکرد درجه بندی شده

 

 

 

 

سامانه حسابرسی و کنترل مواد هسته ای

system for nuclear material accountancy and control

système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires

 

 

سامانه حفاظت فیزیکی

physical protection system

système de protection physique

 

 

طرح احتمالی

 

 

 

 

عواقب رادیولوژیکی غیر قابل قبول

 

 

 

 

فرستنده

 

 

 

 

فرهنگ امنیت هسته ای

Nuclear Security Culture

culture de sécurité nucléaire

 

 

قاعده/حکم دو نفر

 

 

 

 

مانع فیزیکی

 

 

 

 

مانع عملکرد

 

 

 

 

مرجع ذی صلاح

 

 

 

 

مرکز کنترل ترابری

 

 

 

 

موسسه هسته ای

 

 

 

 

مواد هسته ای

 

 

 

 

منطقه داخلی

 

 

 

 

منطقه دسترسی محدود

 

 

 

 

منطقه حفاظت شده

 

 

 

 

منطقه حیاتی

 

 

 

 

نگهبان

 

 

 

 

نیروهای واکنشی

 

 

 

 

وسیله نقلیه