اعضای موسس انجمن حقوق هسته ای ایران عبارتند از:

  • مازیار عبداللهی پور
  • حسن نادری
  • جعفر مقدم
  • ناصر رحیمیان
  • محسن نجفی
  • علی گرشاسبی
  • بهمن فلاحت راد
  • رامین سبیلی
  • فاطمه سادات موسوی ویائه